بختیاری ـ هلوسعد

تاریخی ـ سیاسی ـ قرارداد ـ تاريخ بختياري ـ فرهنگی ـ منابع طبیعی ـ مدیریتی - مذهبي- مشروطيت بختياري

منابع طبیعی

بسمه تعالی

نحوه اعتراضات اشخاص یا سازمان جنگلبانی نسبت به تشخیص جنگلداربعداز تاریخ ملی شدن جنگلهای کشور(27/10/1341...تا کنون)

با تصویب قانون ملی شدن جنگل های کشور (مصوب 27/10/1341) بر اساس ماده (2) همان قانون؛ سازمان جنگلبانی کشور عهده دار حفظ واحیاء وتوسعه منابع فوق در ماده یکم گردید. ودر اجرای ماده (12) قانون مزبور ایین نامه اجرایی در تاریخ 6/6/ 1342 بتصویب هیات وزیران رسید.

. اعتراضات اشخاص یا جنگلبانی از تاریخ6/6/1342 بر اساس ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگلها رسیدگی می گردید وتا تاریخ 30/5/1346 ادامه یافت با تصویب قانون حفاظت وبهر برداری کمسیون ماده 56 پس از تشخیص اراضی ملی؛ اعتراضات در کمسیون ماده 56 پیگیری می شد وسپس در تاریخ 22/6/1367قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت وبهربرداری از جنگلها ومراتع جایگزین کمسیون ماده 56 قرارمی گرفت وتاکنون هم ادامه دارد.

الف: از تاریخ (6/6/1342) تا (30/5/1346)

1ـ قبل از تشخیص اراضی ملی از مستثنیات اشخاص در تاریخ 6/6/1342 ادارات منابع طبیعی شهرستانها می بایستی وضعیت پلاک وعرصه را از لحاظ ثبتی از ادارات ثبت اسناد محل استعلام کنند

2ـ ماده (13) آیینامه اجرایی قانون ملی شدن جنگلها

(( ادارات ثبت واسناد واملاک مکلفند به تقاضای مامورین سازمان جنگلبانی رونوشت اسناد مالکیت ونقشه های ثبتی وصورت مجالس تحدید حدود کلیه املاک ورقباتی که به منظور تشخیص منابع طبیعی ملی شده ومستسنیات مذکور از قانون ملی شدن جنگلها وبا انتیجه اجرای مقررات قانون مزبور مورد نیاز مامورین سازمان باشد وهمچنین اگر احتیاج به مطالعه پرونده ثبتی داشته باشند مامورثبت باید پرونده مورد تقاضا را در بایگانی اداره ثبت تحت نظارت خود در اختیار مامورین سازمان بگذارد .مامورین سازمان نسبت به آنچه که طبق قانون ملی شدن چنگلها مستثنی است وهمچنین منابع طبیعی ملی شده ای که از محدوداملاک باید منتزع شود از حیث حدود و مشخصات ومسافت گزارشی تنظیم وبه ادارات جنگلبانی یا سر جنگلداری های مربوطه تسلیم نماید ادارات جنگلبانی یا سر جنگلداری پس از رسیدگیگواهی لازم صادر وبه اداره ثبت اسناد واملاک مربوطه ارسال می دارند.

ادارات ثبت مکلفند مواد مندرج در گواهی مذکور را از موضوع سند مالکیت تفکیک نموده سند مالکیت جدید نسبت به مورد استثنا شده جهت اشخاص صادر وسند مالکیت سابق را با قید موارد تفکیک به نام دولت اصلاح کند ودر اسناد مزبور شماره گواهی اداره جنگلبانی یا سر جنگلداری مربوطه را قید نماید))(0ص108ق.م)

3ـ ماده(20) آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگلها

( تشخیص منابع ملی مندرج در ماده یکم قانون ملی شدن جنگلها با رعایت تعاریف که در این آئینامه شده با جنگلدار مر بوطه است وهر گاه نظر مزبور مورد اعتراض سازمان جنگلبانی یا شخص ذی نفع واقع شود اعتراض مزبور در کمسیونی مرکب از رئیس کل کشاورزی استان ؛ سر جنگلدار مطرح ومورد رسیدگی قرار خواهد گرفت ونظر اکثریت این هیات قطعی ولازم الاجراست.)) 0(ص110ق.م)

ب : از تاریخ (30/5/1346) تا ( 22/6/1347)

 

 

با تصویب قانون حفاظت وبهر برداری (مصوب 30/5/1346) آیین نامه اجرایی ماده 20 قانون ملی شدن جنگلها بشرح ماده 56 قانون حفاظت وبهر برداری واصلاحات قانون حفاضت مصوب 26/1/1348 اصلاح گردید و با تصویب قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی جایگزین کمسیون ماده 56 شد.

1ـ ماده (56) قانون حفاظت وبهربرداری

(( تشخیص منابع ملی شده ومستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها ومراتع با رعایت تعاریف مذکور در این قانون وزارت منابع طبیعی است. ظرف یک ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی وسیله یکیاز روزنامه های محای وسایر وسایل معمول ومناسب محل اشخاص ذینفع می توانند به نظر وزارت مزبور اعتراض کرده واعتراضات خود را با ذکر دلیل ومستندات به مرجع صادر کننده آگهی یا محل صدور اخطار تسلیم دارند.

برای رسیدگی به اعتراضات وارده کمسیونی مرکب از فرماندار ورئیس دادگاه شهرستان وسرپرست مناببع طبیعی محل یا نمایندگان آنها (نماینده دادگستری یکی از قضات خواهد بود ) تشکیل می شود کمسیون مکلف است حداکثر ظرف سه ماه به اعتراضات واصله رسیدگی واتخاذ تصمیم کند تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون قطعی است وچنانچه تصمیم کمسیون مبنی بر ملی بودن محل بوده ومحل در تصرف غیر باشد کمسیون مکلف است به درخواست منابع طبیعی دستور رفع تصرف صادر کند بنحوی که منبع مذکور از هر جهت در اختیار وزارت منابع طبیعی قرار گیرد .مامورین انتظامی مکلف به اجرای دستور کمسیون هستند.

تبصره 1ـ در هر مورد که بر اساس مقررات مربوط به قانون ملی شدن جنگلهای کشور جنکلدار در مقام تشخیص منابع ملی اظهار نظر کرده باشد به طریق ذیل رفتار می شود :

الفـ ـ در صورتی که بنظر جنگلدار اعتراض نشده باشد نظر جنگلدار قطعی است .

ب ـ در صورتی که در مهلت تعین شده به نظر جنگلدار اعتراض شده طبق مقررات مربوط به ماده 12 قانون ملی شدن جنگلها کشور مورد رسیدگی واتخاذ تصمیم واقع نشده باشد اعتراض برای رسیدگی به کمسیون مقرر در این ماده ارجاع می شود.

ج ـ در صورتی که پس از اعلام نظر جنگلدار مبنی بر ملی بودن منابع از طرف ذینفع اعتراض شده باشد واعتراض طبق مقررات مربوط با ماده 12 قانون ملی شدن جنگلهای کشور مورد رسیدگی قرار گرفته ونظر جنگلدار تائید شده باشد ویا به علت عدم وصول اعتراض نظر جنگلدار قطعی شده باشد دستور رفع تصرف از منابع ملی به در خواست اداره منابع طبیعی منعی را ملی تشخیص واعلام کند ودر مهلت قانونی مورد اعتراض قرار نگیرد کمسیون مزبور به در خواست اداره منابع طبیعی محل دستور رفع تصرف خواهد داد.

تبصره 2 ـ در مواردی که پس از اعلام وزارت منابع طبیعی فقط نسبت به قسمتی از منابع اعلام شده اعتراض شود وزارت منابع طبیعی اختیار دارد بدون رعایت مدت از کمسیون مقرر در این ماده بخواهد نسبت به تمامی محدوده اعلام شده رسیدگی واظهار نظر کند.

تبصره 3 ـ نظر وزارت منابع طبیعی در تشخیص منابع ملی تا اتخاذ تصمیم نهایی کمسیون مقرر در این ماده معتبر ولازم الرعایه است.

تبصره4 ـ وزارت منابع طبیعی می تواند حق ازحمه مناسبی برای اعضای کمسیون مقرر در این ماده بر قرار وپرداخت کند.(ص174ق.م)

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ اصلاحی ماده 56 قانون حفاظت مصوب 26/1/1348والحاق چهار تبصره به آن

الفـ ـ ماده 56 ـ مصوب 1346 ـ تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده دوم قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریفی که در این قانون شده با مامورین سازمان جنگلبانی است و هرگاه نظر مامورین مورد اعتراض سازمان جنگلبانی ویا اشخا ص واقع شود معترض باید اعتراض خود را ظرف سه ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی سازمان جنگلبانی به آن سازمان تسلیم نماید.اعتراض مزبور ظرف سه ماه در کمسیونی مرکب از فرمانداری رییس دادگستری ـ رییس ثبت ـ رییس جنگلبانی محل یا نمایندگان آنها (نماینده رییس دادگستری یکی

ج ـ از تاریخ ( 22/6/1347) تا (22/6/1367)

(( قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی))

با تشکیل کمسیون ماده 56 ورسیدگی به اعتراضات ؛ النهایه کمسیون ماده56 با صدور رای توسط قاضی کمسیون؛ لازم الاجرا می گردید

سیل پرونده ها واعتراضات به دیوان عدالت اداری موجب گردید تا دیوان صرفا" توانای و وقت خود را به رسیدگی به این پرونده ها معطوف نماید واز طرفی موجبات اطاله دادرسی و وقت گیروهجوم به دیوان از جمله مشکلات وزحماتی را فراهم می نمود تا اینکه اساسا" صرفنظر از محق بودن ویا نبودن معترض قابلیت طرح اعتراض تصمیمات کمسیون ماده 56 که توامان با رای قاضی صادر می شد.

واز جهاتی رای قاضی کمسیون در مقام رای دادگاه حقوقی 2 محسوب می شد دیوان صلاحیت رسیدگی رابه اراء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــ

یکی از قضات خواهد بود) مطرح وظرف سه ماه نسبت به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد وتصمیم اکثریت کمسیون قطعی است ودر صورتی اکثریت کمسیون مبنی بر ملی بودن وخلعید باشد مامورین انتظامی مکلف به اجرای ان هستند.

ب ـ

ماده56مصوب 1348ـازتشخیص منابع طبیعی شده ومستثنیات ماده2 قانون ملی شدن جنگلها ومراتع با رعایت تعاریف مذکور در این قانون با وزارت منابع طبیعی است وسیله یکی از روزنامه های کیر الانتشار مرکز ویکی از روزنامه های محلی وسایر وسائل معمول ومناسب محل اشخاص ذینفع می توانند بنظر وزارت مزبور اعتراض کرده واعتراضات خود را با ذکر دلیل ومستندات به مرجع صادر کننده آگهی یا محل صدور اخطار تسلیم دارند.

برای رسیدگی با اعتراضات وارده کمسیونی مرکب از فرماندار ورییس دادگاه شهرستان وسرپرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آنها (نماینده دادگستری یکی از قضات خواهد بود) تشکیل می شود کمسیون مکلف است حداکثر ظرف سه ماه به ـ اعتراضات واصل رسیدگی واتخاذ تصمیم کند.

تصمیم اکثریت اعضای کمسیون قطعی است وچنانچه تصمیم کمسیون مبنی بر ملی بودن محل بوده ومحل در تصرف غیر باشد کمسیون مکلف است به درخواست وزارت منابع طبیعی دستور رفع تصرف صادر کند

مامورین انتظامی مکلف به اجرای دستورکمسیون هستند.

تبصره 1ـ در هر مورد که بر اساس مقررات مربوط به قانون ملی شدن جنگل های کشور جنگلدار در مقام تشخیص منابع اظهار نظر کرده باشد به طریق زیر رفتار می شود.

الف ـ در صورتی که به نظر جنگلدار اعتراض نشده باشد نظر جنگلدار قطعی است.

ب ـ در صورتی که در مهلت تعیین شده به نظر جنگلدار اعتراض شده ولی طبق مقررات مربوط به ماده 12 قانون ملی شدن جنگل های کشور مورد رسیدگی واتخاذ تصمیم واقع نشده باشد اعتراض برای رسیدگی به کمسیون مقرر در این ماده ارجاع می شود.

ج ـ در صورتی که پس از اعلام نظر جنگلدار مبنی بر ملی بودن منابع از طرف ذینفع اعتراض شده باشد واعتراض طبق مقررات مربوط ماده 12 قانون جنگلهای کشور مورد رسیدگی قرار گرفته ونظر جنگلدار تایید شده باشد دستور رفع تصرف از منابع ملی به درخواست اداره منابع طبیعی محل از طرف کمسیون مقرر در این ماده صادر خواهد شد در صورتی که منابع طبیعی منبعی را ملی تسخیص واعلام کند ودر مهلت قانونی مورد اعتراض قرار نگیرد کمسیون مزبور به در خواست اداره منابع طبیعی محل دستور رفع تصرف خواهد داد.

تبصره 2 ـ در مواردی که پس از اعلام وزارت منابع طبیعی فقط نسبت به قسمتی از منابع اعلام شده اعتراض شود وزارت منابع طبیعی اختیار دارد بدون رعایت مدت از کمسیون مقرر در این ماده بخواهد که نسبت به تمامی محدوده اعلام شده رسیدگی واضهار نظر کند.

تبصره 3 ـ نظر وزارت منابع طبیعی در تشخیص منابع ملی تا اتخاذ تصمیم نهایی کمسیون مقرر در این ماده معتبر ولازم الرعایه است.

تبصره4 ـ وزارت منابع طبیعی می تواند حق ازحمه مناسبی برای اعضای کمسیون مقرر در این ماده بر قرار وپرداخت کند (ص796ق.م)

محاکم حقوقی را دارا نمی بود.

تا اینکه با تصویب قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهر برداری از جنگل ها ومراتع (مصوب 22/6/1367 مجلس شورای اسلامی)

جایگزین کمسیون ماده 56 قرار گرفت وتمام قوانین ومقررات مغایر با این قانون ملغی گردید؛ و اعتراضات واصله در هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی با رعایت تشریفات در آیین نامه اصلاحی؛ اجرایی رسیدگی می گردد.

وبر اساس تبصره 2 قانون هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی دیوان عدالت اداری مکلف است کلیه پرونده های موجو د در دیوان را به کمسیون مربوطه ارجاع نماید.

(( قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت وبهر برداری از جنگلها ومراتع))(مصوب 22/6/1367 مجلس شورای اسلامی)

ماده واحده ـ زارعین صاحبین اراضی نسقی ومالکین و صاحبان باغات وتاسیسات در خارج از محدوده قانونی شهر ها وحریم روستا ها ؛ سازمان وموسسات دولتی که به اجرای ماده 56 قانون حفاظت وبهر برداری از جنگلها ومراتع کشور مصوب 1346 واصلاحیه های بعدی ان اعتراض داشته باشند می توانند به هیات مرکب از:1ـ مسئول اداره کشاورزی

2ـ مسئول اداره جنگلداری

3ـ عضو جهاد سازندگی ( جهاد کشاورزی)

4 ـ عضو هیات واگذاری زمین

5 ـ یک نفــر قاضی دادگستری

6ـ بر حسب مورد دونفر از اعضای شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه ؛ مراجعه ؛ نمایند

این هیات در هر شهرستان زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی وبا حضور حداقل 5 نفر از هفت نفر رسمیت یافته وپس از اعلام نظر کارشناسی هیات؛ رای قاضی لازم الجرا خواهد بود مگر در موارد سه گانه شرعی در مذکور در مواد 284 ؛ و284 مکرر (آیین دادرسی کیفری)

تبصره 1 ـ ادارات ثبت اسناد شهر ستانها مکلفند اسناد مر بوطه را مطابق با رای نهای صادر اصلاح نمایند.

تبصره2ـ دیوان عدالت اداری مکلف است کلیه پرونده های موجود در مورد ماده 56 قانون جنگل ها ومراتع واصلاحیه های بعدی ان را که مختومه نشده است به کمسیون موضوع این قانون ارجاع نماید >

تبصره 3 ـ چنانجه سازما نها وموسسات دولتی به اجرای ماده 56 معترض بوده واین اعتراض از سوی هیات مذکور در ماده واحده بجا تشخیص داده شود با توجه به موقعیت وشرایط زمین نسبت به خلع ید از متصرفین اقدام بعمل می آید.

تبصره 4 ـ دولت موظف است توسط دستگاه های ذ ی ربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اغلام مورخه 16/12/1365 دولت جمهوری اسلامی اقدام لازم بعمل اورد.( شرح مفصل دارد رجوع شود به بحث کمسیون ماده 34)

تبصره 5 ـ از تاریخ این ماده واحده کلیه قوانین ومقررات وآیین نامه های مغایر با این قانون لغو وتنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای مقررات ماده 56 قانون جنگلها ومراتع و اصلاحیه های ان هیات موضوع این قانون خواهد بود.

تبصره 6 ـ وزارت کشاورزی مکلف است آیین نامه اجرایی این قانون را حداکثر ظرف دو ماه تهیه وتصویب و اجرا نماید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و6تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخه 22/6/67

مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ29/6/67 به تائید شورای نگهبان رسید.ص466ق.م

خلاصه مطلب فوق ااز حبث اعتراضات به کمسیون های منابع طبیعی

1ـ ماده ((20)) ایین نامه اجرایی قانون ملی شده جنگلها

اعضای هیات عبا رتنداز1ــ رئیس کل کشاورزی استان 2ـ سرجنگلدار 3ـ باز رس سر جنگلداری جمعا"3نفر

2ـ کمسیون ماده 56 قانون حفاظت وبهر برداری از جنگلعا ومراتع کشور

اعضای عبارتنند ا ز1ـ فرماندار2ـ ریاست دادگاه شهرستان 3ـریاست منابع طبیعی یا نماینده انها جمعا"3نفر

3ـ هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی (کمسیون ماده واحد)

اعضای هیات عبارتننداز 1ـ مسئول اداره کشاورزی2ـمسیول اداره جنگلداری3ـعضوجها دکشاورزی4ـعضو واگذاری زمین 5ـ یک نفر قاضی دادگستری6ـ دونفر از اعضای شورای اسلامی یا عشایر جمعا" 7نفر .

آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها ومراتع کشور (مصوب 16/7/1373) مصوب جهاد سازندگی

ماده! تعاریف واصطلاحاتی که در این آیین نامه به کار برده می شود از لحاظ اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها ومراتع کشور به شرح ذیل می باشد

1ـ زارعین صاحب اراضی نسقی

زارعین صاحب اراضی نسقی به افرادی اطلاق می شود که بر اساس قوانین ومقررات اصلاحات اراضی نسق زراعی به انها واگذار گردیده ویا در امارهای مربوط به عنوان زارع صاحب نسق زراعی قید شده باشد.

2ـ ما لکین

به اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی اطلاق می شود که دارای اراضی زراعی یا مستحدثات با سند مالکیت یا گواهی اداره ثبت مشعر بر مالکیت بوده ویا موافق احکام قطعی صادره از محاکم قضایی مالکیت انان در تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگل ها کشور محقق شده باشد.

3ـ صا حب باغات وتا سیسات:

به افرادی حقیقی وحقوقی اطلاق می گردد که بر حسب اسناد مذکور در بند 2 مدعی مالکیت عرصه وعیانی وتاسیسات باشند.

4 ـ طبق تعاریف مندرج در قانون اصلاحات اراضی وقانون حفاظت وبهربرداری از جنگل ها ومراتع کشور می باشد.

ماده 2ـ هیات مندرج در قانون در اداره منابع طبیعی ویا واحد جایگزین در هر شهرستان تشکیل می شود و مسئولیت اداره جلسات هیات بعهده رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان می باشد

تبصره 1ـ دبیر خانه هیات مذکور زیر نظر رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان در اداره منابع طبیعی یا واحد جایگزین تشکیل می گردد. کلیه امور دبیر خانه تحت نظر مسئول دبیر خانه انجام خواهد شد.

تبصره 2ـ به منظور پیگیری امور هماهنگی دبیر خانه های شهرستان دبیر خانه ای زیر نظر مدیر کل منابع طبیعی استان تشکیل می گردد.

ماده 3ـ سازمان جنگلها ومراتع کشور موظف است هیات مذکور در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع را ظرف حداکثر سه ماه پس از تصویب و ابلاغ این آیین نامه در هر شهرستان تشکیل دهد .

تبصره 1ـ در اجرای قانون موضوع این آیین نامه وزارتخانه های دادگستری وکشاورزی حداکثر ظرف مدت یکماه پس از ابلاغ این ایین نامه نمایندگان قانونی خود را ( با توجه به ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب 22/6/67) به دبیر خانه هیات در هر شهرستان معرفی می نماید .اداره کل منابع طبیعی مکلف است مورد را پیگیری نماید.

تبصره 2ـ برحسب مورد دونفر از اعضای شورای اسلامی یا عشایری به معرفی دستگاه مربوطه شهرستان در هیات شرکت می نمایند.

ماده 4ـ هر هیات بعد از تشکیل در شهرستان موظف است با صدور یک نوبت آگهی موجودیت خود را با تعیین حوزه عمل ومحل استقرار در روزنامه های محلی وکثیر الانتشار واصاق آگهی در معابر حوزه مورد عمل وابلاغ به متصدیان مساجد محل اعلان نماید.

تبصره 1ـ معترض به تشخیص منابع ملی شده یا قایم مقام قانونی وی اعتراضیه خود را در فرم های مخصوص تنظیم وهمراه با مدارک ومستندات لازم به دبیر خانه هیات مستقر در اداره منابع طبیعی نربوطه تسلیم ورسید دریافت می نماید (معترض موظف است نشانی دقیق جهت ابلاغ اوراق ودعوت نامه وسایر مکاتبات را در برگه اعتراضیه قید ودر صورت تغییر نیز نشانی جدید خود را کتبا" به دبیر خانه مذکور اطلاع دهد.

تبصره2ـ سازمان جنگلها ومراتع کشور وادارات کل منابع طبیعی نیز می توانند بمنظور اعاده منابع طبیعی ناشی از نحو اجرای قانون ملی شدن جنگلها وماده 56 قانون حفاظت وبهر برداری از جنگلها ومراتع واصلاحات بعدی که بموجب ان منابع ملی وانفال در سهم اشخاص حقیقی ویا حقوقی قرار گرفته است اعتراض خود را به دبیر خانه هیات جهت اقدامات لازم تسلیم نمایند.

تبصره 3ـ سازمان جنگلها ومراتع کشور دفتر ثبت اعتراض نامه واوقاتـ ثبت اراء وفرم اعتراض وفبض رسید ان را به تعداد کافی تهیه نموده واز طریق ادارات منابع طبیعی در اختیار هیات قرار می دهند قبض رسید اعتراض نامه سه نسخه ای است وشماره مسلس دارد وشماره قبوض وتعداد انها وناو اداده منابع طبیعی تحویل گیرنده در موقع تحویل در دفتر مخصوص ثبت می شود

تبصره 4ـ اعتراض نامه تنظیمی از جانب معترض ومستندات ارائه شده ظرف مدت ده روز توسط مسئول دبیر خانه هیات مورد برسی قرار گرفته ودر صورت تکمیل بودن بر اساس تاریخ دریافت اعتراض نامه ( بجز موردی که به تشخیص مدیر کل منابع طبیعی استان باید با رعایت اولویت خارج از نوبت رسیدگی شود) با تعیین وقت در دستور کار مدیریت قرار می گیرد.

تبصره 5ـ در صورتیکه اعتراض نامه ویا مدارک ارائه شده دارای نواقصی باشند ظرف مدت مذکور در تبصره فوق اخطار رفع نقص از سوی دبیر خانه بعنوان معترض با تعیین مهلت معقول جهت رفع نقض (بین5تا ده روز)

صادر می گردد. ودر صورتیکه معترض ظرف مهلت مقرر نسبت به تکمیل پرونده و رفع نقض اقدام ننماید اعتراض نامه به همان نحو همراه با گزارش مسوول دبیر خانه جهت تصمیم گیری در دستور کار هیات قرار می گیرد.

تبصره 6ـ اعتراضات وارده در دفتر ثبت اعتراض نامه ثبت می شود این دفتر مجلد ؛نخ کشی وپلمپ وصفحات ان شماره شده ومجموع صفحات در صفحه اول واخر با تمام حروف قید وتوسط مسوول دبیر خانه هیات یا نماینده وی امضائ ومهر می شود.

ماده 5ـ هیات به اعتراضات واصله طبق ضوابط ومقررات مر تبط با موضوع از جمله قا نون حفاظت وبهر برداری از جنگلها ومراتع کشور وقانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده اجرای مقررات ماده ی 56 قانون حفاظت وحمایت از منابع طبیعی وذخایر جنگلی وایین نامه های مربوط رسیدگی می نماید.

ماده6 ـ هیات بدوا" با رسیدگی کلیه مدارک ارائه شد از سوی معترض ودر صورت لزوم با ااخذ سوابق ومدارک موجود در اداره منا بع طبیعی در صورت لزوم سوابق ومدارک ادارات کشاورزی ثبت اسنا د وسایر مراجع ذی ربط ومعاینه وعندالزوم تحقیق از مطلعین محلی وملاحظه نقشه های هوایی وزمینی به موضوع رسیدگی وگردش کار پرونده اجرایی ونظر کارشنا سی با مشخصات معترض وموارد اعتراض بدون اجما ل وابهام در مقدمه صورت جلسه نوشته وجهت صدور رای در اختیار قاضی عضو هیات قرار دهد بنحوی که گردش کار از رسیدگی مقدماتی و نظریه کارشناسی اعضاء در یک صورت جلسه مندرج ومنعکس باشد.

ماده 7 ـ قاضی هیات منحصرا" با ملاحضه نظریه کارشناسی هیات رای نهایی خود را صادر می نماید .رای قاضی لازم الاجـرا است .واز طریق دبیر خانه هیات برای اجرا به مرجع ذی ربط ارسال می گردد.

ماده 8 ـ رای قاضی عضو هیات طبق مقررات آیین دادرسی مدنی توسط مامورین دادگستری وضابطین قوه قضاییه (نیروی انتظامی ) ویا دبیر خانه هیات به اشخاص ذی نفع ابلاغ می گردد.

ماده 9 ـ رای قاضی طبق قانون تعیین موارد تجدید نظردر احکام دادگاه وتغییرات بعدی ان قابل اعتراض وتجدید نظر خواهی است .درخواست تجدید نظر مانع اجرای رای قاضی نخواهد بود.

ماده 10ـ پس از صدور وابطال یا اصلاح اسناد مالکیت بر مبنای رای صادره از طرف هیات چنانچه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی علیه یکدیگر مدعی داشتن حقی باشند مرجع رسیدگی به احقاق حق مراجع قضایی خواهند بود .

ماده 11ـ به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون واین ایین نامه دبیر خانه مرکزی در سازمان جنگل ها ومراتع کشور تشکیل خواهد شد این دبیر خانه موظف است هر سه ماه یکبار گزارشات مربوط به جگونگی اجرای قانون واین ایینامه را به معاون وزیر جهاد سازندگی ورییس سازمان جنگل ها ومراتع کشور ارایه نماید.

تبصره ـ شرح وظایف دبیر خانه مرکزی ونیز دبیر خانه های استان وشهرستان توسط سازمان جنگل ها ومراتع کشور تدوین وابلاغ خواهد شد.

ماده 12ـ به منظور تامین بخشی از هزینه های رسیدگی به اعتراضات به استناد ماده 6 ایین نامه اجرایی ماده 2 قانون حفظ وحمایت ار منابع طبیعی وذخایر جنگلی کشور 5/ ارزش معاملاتی (قیمت منطقه ای ) اراضی اعتراض شده بر اساس محاسباه اداره منابع طبیعی توسط معترض یا معترضین به حساب بانکی که بر حسب در خواست مسوول امور مالی منابع طبیعی استان ماز طریق عامل خزانه استان در یکی از شعب بانک های موجود در محل افتتاح می گردد واریز می شود.

تبصره ـ پرونده ها یی که تا کنون تشکیل ولی منتهی به رای نشده است مشمول این ماده خواهند بود.(ماده مزبور توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده است)

ماده 13ـ به هر یک از اعضای هیات وکارکنا نی که علاوه بر وظایف خود در اجرای قانون و ایین نامه همکاری می نمایند . متناسب با پیشرفت کار بر طبق دستور العمل رییس سازمان جنگل ها ومراتع حق حضور در جلسات وحق الزحمه مناسب پرداخت خواهد شد.

ماده 14 ـ اداره منا بع طبیعی پس از کسر هزینه های موضوع ماده فوق باقیمانده وجـوه در یافتی را حداکثر تا اخر هر ماه به حسابی که به در خواست سازمان جنگلها ومراتع در یکی از شعب بانک های تهران افتتاح می شود واریز می نمایند.

برداشت از حساب مذکور با امضای رییس ساز مان جنگلها ومراتع کشور یا قائم مقام مجاز از طرف ایشان به اتفاق ذی حساب سازمان امکان پذیر می باشد.

ماده 15ـ ادارات ثبت واسنادو املاک در اجرای قانون ؛ همکاری های لازم را با هیات مندرج در قانون بعمل اورده وبه استعلامات انان در اسزع وقت پاسخ خواهند داد وپس از اعلام رای نهایی حسب تقاضای ادارات ذی ربط نسبت به اصلاح یا ابطال ویا صدور اسناد جدید اقدام می نمایند.

ماده 16ـ پس از تشکیل هر هیات مسوول دبیر خانه به ا ستناد تبصره 2 ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی مراتب را به دیوان عدالت اداری اعلام وخواسته می شود که کلیه پرونده های مطروحه در دیوان را که در مورد اختلاف مذکور در قانون تشکیل گردیده به دبیر خانه ان شهرستان ارسال نمایند.

ماده 17ـ مامورین وکسانی که مامور اجرایی مقررات قانونی موضوع این ایین نامه می باشند هرگاه در اجرای مقررات قانونی مرتکب جرم یا تخلفات اداری شوند به حداکثر مجازاتی که برای ان جرم در قانون مقر است محکوم خواهند شد.

ماده 18 ـ وزارت جهاد سازندگی بنا به پیشنهاد سازمان جنگل ها ومراتع کشور اعتبارات وامکانات لازم را جهت اجرای این قانون پیش بینی وهر ساله برای منظور کردن در بودجه کل کشور به دولت ارایه می نماید.

مده 19 ـ کلیه هزینه های تهیه نقشه ونقل انتقالات وتنظیم اسناد وعملیات ثبتی وآگهی های مربوط به رسیدگی به اعتراضات در اجرای قانون وایین نامه مزبور به عهده ذی نفع می باشد

تبصره ـ سازمان جنگل ها ومراتع کشور به استناد تبصره 2 ماده 4 ایین نامه اجرایی ماده 2 قانون حفظ وحمایت از منابع طبیعی وذخایر جنگلی کشور وماده 29 قانون حفاظت وبهر برداری از جنگلها ومراتع کشور به جز

حقوقی که به سر دفتران اسناد رسمی تعلق می گیرد از پرداخت کلیه هزینه های ثبتی معاف می باشد.

.ماده 20 ـ دبیر خانه موضوع تبصره ذیل ماده 2 ایین نامه اجرایی قانون تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 مصوب 24/10/67 وزارت کشاورزی از تاریخ تصویب وابلاغ قانون حفظ وحمایت از منابع طبیعی وذخایر جنگلی منحل وادارات کشاورزی شهرستان ها یا واحد های جایگزین انها مکلفند کلیه پرونده های موجود را حداکثر ظرف مدت یک ماه به دبیر خانه موضوع این ایین نامه تحویل نماید وهیات موظفند بدون طی مراحل اداری مجدد به این پرونده ها رسیدگی نمایند . به این ترتیب معترضین نیازی به تسلیم اعتراض مجدد به هیات موضوع این ایین نامه ندارند.

تبصره ـ رعایت مفاد تبصره 4 ماده 4 در این ماده نیز الزامی می باشد.

ماده 21 ـ سازمان های جها د سازندگی وادارات کل منابع طبیعی موظفند به محض اطلاع از تصرف غیر مجاز وتجاوز به منابع طبیعی کشور ؛ به وسیله مامورین انتطامی محل رفع تجاوز نمایند.

ماده 22 ـ اصلاحات لازم در این ایین نامه توسط سازمان جنگل ها ومراتع کشور پیشنهاد وپس از تصویب وزارت جهاد سازندگی جهت اجرا ابلاغ می گردد.

ماده 23 ـ این ایین نامه اصلاحی در 23 ماده و14 تبصره در تاریخ (16/7/73) به تصویب وزارت جهاد سازندگی رسیده که جایگزین مصوبه مورخه 20/10/70 این وزارت می گردد واز تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است

ضمنا" آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون جنگل ها ومراتع مصوب 24/10/67 وزارت کشاورزی واصلاحات بعدی ان کان لم یکن اعلام می گردد. (ص447ق.م)

 

+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم فروردین ۱۳۹۱ساعت 21:23  توسط فرشاد جهانبخشی  |